Viktig Information från Spelinspektionen till Våra Medlemmar: Uppdateringar och Riktlinjer

1. Uppdaterade Ansökningsblanketter: Spelinspektionen har uppdaterat sina ansökningsblanketter. Det är viktigt att alltid använda de senaste blanketterna som finns tillgängliga på Spelinspektionens hemsida. Ansökan om spellicens görs genom Spelinspektionens webbformulär.

2. Tidsram för Ansökan: För att säkerställa kontinuitet i er verksamhet, kom ihåg att ansöka om en ny licens senast fyra månader innan den befintliga licensen löper ut. Detta ger tillräckligt med tid för eventuell behandling och godkännande av er ansökan.

3. Komplettering av Underlag: Om det finns något underlag som saknas vid ansökningstillfället, notera detta i ett följebrev. Det är viktigt att komplettera ansökan med de saknade underlagen så snart som möjligt, eftersom inga beslut om licens kan tas förrän ansökan är komplett.

4. Inlämning av Underlag för Större Paraplyföreningar: För större paraplyföreningar rekommenderas det att inlämna underlagen från medlemsföreningarna på papper. Det är viktigt att tydligt separera de olika underlagen, exempelvis genom att använda separata kuvert för varje medlemsförening. Undvik användning av häftklamrar för att underlätta hanteringen.

5. Slutredovisning av Licens: När er licensperiod löper ut krävs en slutredovisning. Denna redovisning ska inkludera en ekonomisk sammanställning för hela licensperioden. Om licensperioden har varat i mer än ett år, ska de ingående åren redovisas separat. Det är viktigt att denna redovisning sker så snart som möjligt efter att de ekonomiska siffrorna är fastställda.

6. Mer Information: För ytterligare information och detaljer om ansökningsprocessen, besök Spelinspektionens officiella hemsida. Länk för mer information: [Ansöka om förnyad spellicens – Spel för allmännyttiga ändamål, lotteri och bingo](https://www.spelinspektionen.se/press/nyhetsarkiv/1ansoka-om-fornyad-spellicens-spel-for-allmannyttiga-andamal-lotteri-och-bingo/).