Sveriges Allmännyttiga Lotterier

De allmännyttiga lotterierna har en särställning på den svenska omreglerade spelmarknaden. Som en av det svenska civilsamhällets och folkrörelsernas främsta finansiär verkar de allmännyttiga lotterierna under andra förutsättningar och med andra verksamhetsmål än flertalet av spelmarknadens övriga aktörer. Detta tar sig uttryck i bland annat lagtexter (med en egen licensform för allmännyttiga lotterier), spelformer, avkastningskrav och förväntan om ansvarstagande verksamhet.

En gemensam röst på framtidens spelmarknad

Intresseorganisationens syfte grundar sig i målsättningen att genom samarbete förbättra villkoren och förutsättningarna för de allmännyttiga lotterierna i Sverige. Detta genom att med gemensam röst tala med lagstiftare, tillsynsmyndigheter, branschaktörer och konsumenter.

Påverkanspotential genom gemensamma förutsättningar och behov

SVALO har som mål att utbilda och skapa en dedikerad plattform för att påverka lagstiftningen i positiv riktning när det gäller de allmännyttiga lotteriernas agenda så som ensamrätten på lotter, anpassade marknadsföringsrestriktioner och en bibehållen skattefrihet.

Operativ Verksamhet

Den övergripande verksamhetsidén med SVALO är att på alla relevanta arenor bedriva medlemsföretagens intressen. Operativt sker detta genom samverkan av medlemsorganisationerna, ledda av styrelsen med ordförande som representant utåt.

Myndighets- & politikerkontakter

Den nya spelregleringen skall utvärderas, rättsligt prövas, utvecklas och sannolikt även justeras på vissa punkter. Det kommer att ställa höga krav på att SVAO agerar ”speaking partner” till både politiker, myndigheter och utredningar de kommande åren. Risken finns annars att den ideella vertikalens perspektiv marginaliseras på en marknad där allt fler slåss om utrymmet.

Opinionsbildning

Av samma skäl som ovan kommer SVALO agera proaktivt inom opinionsbildning. Målet är genom aktiv opinionsbildning skapa förståelse för vår vertikals utmaningar och mål.

Compliance, riktlinjer och utbildning

Den hårt reglerade marknaden på vilken SVALOs organisationer verkar, gör gemensamma tolkningar av dessa regler till en viktig uppgift för oss. I det fall medlemmarna finner det värdefullt att gå längre än vad lagen kräver är SVALO ett unikt forum för att utveckla detta.

Finansiering och medlemskostnad

Målet med Svalo är att hålla medlemskostnaderna så låga som möjligt så att alla berörda parter, stora som små, kan engagera sig i intresseorganisationen. Initialt är därför medlemsavgiften satt till noll kronor.