Stadgar

§ 1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA LOTTERIER 

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen är en ideell förening, vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen och verka för att medlemmarna får bästa möjliga förutsättningar att agera på den svenska spelmarknaden. 

Föreningen ska verka för att förbättra villkoren och förutsättningarna för de allmännyttiga lotterierna i Sverige. Föreningen ska också bedriva upplysande insatser mot konsumenter och övriga aktörer på spelmarknaden om de allmännyttiga lotteriernas verksamhet. 

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§ 4 MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen kan erhållas av organisationer eller bolag som bedriver eller avser bedriva lotteriverksamhet med licens inom ”Spel för allmännyttiga ändamål” på den svenska spelmarknaden. Medlemskap kan enbart erhållas av den aktör som vill verka för att uppfylla föreningens ändamål och som åtar sig att följa föreningens stadgar. 

Medlemskap får inte erhållas av den organisation vars allmännyttiga ändamål motverkar eller står i strid med övriga medlemmars allmännyttiga ändamål och syften. Skriftlig ansökan om medlemskap tillställs och prövas av styrelsen. 

Medlemskap får avslås av styrelsen. 

Andra aktörer, som inte uppfyller kraven på medlemskap enligt första stycket, men som vill verka för att föreningens ändamål uppfylls och som åtar sig att följa föreningens stadgar, kan bli stödmedlemmar i föreningen genom att ge ett bidrag på årlig basis. Stödmedlemskap godkännes respektive avslås av styrelsen. 

§ 5 STYRELSE
Styrelsen utses av årsmötet och ska bestå av lägst tre och högst sex antal ledamöter. Dessa ska företrädesvis utgöras av medlemmarnas verkställande direktörer eller motsvarande. 

§ 6 ÅRSMÖTE
Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem representerar en röst på årsmötet. 

§ 7 MEDLEMSAVGIFT
Varje medlem skall årligen erlägga en medlemsavgift. Varje stödmedlem ska årligen erlägga ett bidrag som styrelsen beslutar om. 

Styrelsen kan besluta att serviceavgifter får tas ut för tjänster som föreningen tillhandahåller. 

Medlemsavgifternas och serviceavgifternas storlek beslutas i samband med att styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande år fastställs av årsmötet. 

Nya medlemmar betalar medlems- och serviceavgifter endast för resten av verksamhetsåret. 

Inbetalda avgifter återbetalas inte vid utträde eller uteslutning. 

§ 8 BESLUTANDE ORGAN
Beslutande organ i föreningen är årsmöte, extra årsmöte samt styrelsen. 

Styrelsen har rätt att vid behov utse permanenta och tillfälliga arbetsgrupper. 

§ 9 VERKSAMHET- OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 

§ 10 ÅRSMÖTET
Ordinarie årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmötet ska ske av styrelsen minst en månad före årsmötet genom epost till samtliga medlemmar. Kallelse ska innehålla föredragningslista. 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

3. Fastställande av röstlängd för mötet. 

4. Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst. 

5. Fastställande av föredragningslista. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse inkl. balans- och resultaträkning för senaste räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och, i förekommande fall, verkställande direktören för den tid revisionen avser. 

9. Val av 

a) föreningens styrelseordförande till nästa ordinarie årsmöte. 
b) lägst två och högst fem övriga ordinarie styrelseledamöter till nästa ordinarie årsmöte. Inga styrelsesuppleanter. 
c) en revisor jämte en revisorssuppleant till nästa ordinarie årsmöte. 
d) Valberedningens ordförande till nästa ordinarie årsmöte. 
e) Två övriga ledamöter i valberedningen till nästa ordinarie årsmöte. 

10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget, inklusive fastställande av medlemsavgift och eventuella serviceavgifter. 

11. Behandling av styrelsens övriga förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

12. Övriga frågor 

13. Mötet avslutas 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om beslutspunkten inte finns med i kallelsen till årsmötet. 

Motioner, förslag till ändring av stadgar eller andra förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari samma år som årsmötet. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

§ 11 EXTRA ÅRSMÖTET 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till ett extra årsmöte vid behov. Styrelsen är skyldiga att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär detta. Sådan framställan ska ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska mötet kallas inom 14 dagar och genomföras inom två månader. Kallelsen skall innehålla föredragningslista. Endast punkt 1-5 samt den eller de frågor som föranlett det extra årsmötet får behandlas av detsamma. 

§ 12 RÖSTRÄTT VID ORDINARIE OCH EXTRA ÅRSMÖTE 
Varje medlem har en röst. Stödmedlemmar har ingen rösträtt men får delta och yttra sig på årsmötet. 

Årsmöte består av ombud utsedda av medlemmar som fullgjort sitt medlemskap. Varje medlem har rätt att utse ett ombud. Årsmötet är beslutfört med ett antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar på årsmötet. Beslut på årsmötet fattas med acklamation eller om så begärs efter votering. Om inget annat uttrycks i dessa stadgar fattas beslut i samtliga frågor genom enkel majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Vid lika antal röster avgör ordförande för årsmötet genom utslagsröst. Omröstning sker öppet. 

§ 13 STADGEÄNDRINGAR 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändringar av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

§ 14 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH UPPGIFTER 
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska inom ramen för stadgarna svara för föreningens verksamhet enligt av årsmötet fastställd verksamhetsplan och budget samt i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Styrelseordförande skall leda styrelsen förhandlingar och arbete och har styrelseordförande förfall skall vice styrelseordförande träda in i styrelseordförandens ställe. 

En styrelseledamot har rätt att utträda ur styrelsen i förtid om denne så begär. Anmälan om utträde skall ske till styrelsen. 

§ 15 STYRELSENS ARBETSFORMER 
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av styrelseordförande, samt därutöver vid behov eller då minst två styrelsemedlemmar så begär. 

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande fysiskt eller med användning av distansöverbryggande teknik. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika antal röster, har mötets ordförande utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en vid mötet utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 

Beslut om att godkänna eller avslå ansökningar om medlemskap får i brådskande fall avgöras genom skriftlig omröstning via brev, epost eller vid telefonsammanträde. Även i andra brådskande fall får styrelseordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning via brev, epost eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas och protokollföras vid det närmast därefter följande sammanträdet. 

§ 16 VALBEREDNING 
Årsmötet utser en valberedning bestående av ordförande och två övriga ledamöter. Ordförande för valberedningen avgör när valberedningen sammanträder. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. 

§ 17 FIRMATECKNING 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om så styrelsen beslutar två styrelseledamöter i förening. 

§ 18 REVISION 
För granskning av föreningens räkenskaper utses på ordinarie årsmöte en revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

§ 19 UTTRÄDE 
En medlem som vill utträda ur föreningen meddelar detta skriftligt och anses därmed omedelbart ha utträtt ur föreningen. En medlem som inte en månad före ordinarie årsmöte har betalt sin medlemsavgift och eventuella serviceavgifter för föregående verksamhetsår anses ha begärt sitt utträde ur föreningen, men är bakåt betalningsskyldig för verksamhetsåret. Vad som anges i denna paragraf gäller även för stödmedlem. 

§ 20 UTESLUTNING OCH VARNING 
Föreningen kan besluta om att meddela varning eller utesluta medlem om: 

1. medlemmen försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. 
2. medlemmen motarbetar föreningens ändamål och verksamhet. 
3. medlemmen vid upprepade tillfällen förfarit i strid med föreningens eller styrelsens beslut. 
4. medlemmen förfarit i strid med föreningens stadgar. 

Beslut om varning eller uteslutning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att den berörde medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas, samt anges vad medlemmen skall iaktta för rättelse vid varning. Vad som i denna paragraf anges för medlem gäller även för stödmedlem. 

§ 21 UPPLÖSNING AV FÖRENING 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten. Vid upplösning skall föreningens tillgångar, sedan alla skulder betalats, fördelas lika mellan de som vid tiden för upplösningen är medlemmar i föreningen. Tillgångarna fördelas endast mellan medlemmar och inte stödmedlemmar.