Sveriges Allmännyttiga Lotterier

Vem kan få licens för att tillhandahålla lotterier och bingo i Sverige?

Lotterier är förbehållet staten (Svenska Spel) och allmännyttiga organisationer. Statliga lotterier regleras i enlighet med kapitel 5 i spellagen medan allmännyttiga lotterier och bingo regleras i enlighet med kapitel 6 i spellagen. [1]

Det är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund som kan få licens för att tillhandahålla lotterier och bingo för allmännyttiga ändamål. Föreningen ska enligt sina stadgar ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål och bedriva verksamhet som tillgodoser ändamålet. Verksamheten ska vara i behov av intäkter från lotterier och det är inte förenligt att vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för det. [2]

[1] Spellagen (2018:1138)

[2] Spellagen (2018:1138)

Varför är lotterier förbehållet staten och allmännyttiga organisationer?

Ett av målen med den svenska spelpolitiken är att värna intäkterna till det allmänna och ge goda förutsättningar för allmännyttig ideell verksamhet att erhålla finansiering genom intäkter från spel [1]. Många folkrörelser har under årtionden finansierat stora delar av sin verksamhet med intäkter från lotterier, däribland idrottsrörelsen, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och funktionsrättsrörelsen. Det har varit ett viktigt komplement till medlemsavgifter och bidrag från stat, landsting och kommuner.

Lotterier bedöms ha ett stort värde för allmännyttan [2] och den nya spellag som infördes 2019 är utformad för att i så stor utsträckning som möjligt bevara förutsättningarna för att finansiera allmännyttiga ändamål [3].

[1] Mål för spelpolitiken

[2] Spellicensutredningens betänkande ”En omreglerad spelmarknad”

[3] Statskontorets utvärdering av omregleringen av spelmarknaden

Varför är allmännyttiga lotterier och bingo undantagna från skatt?

Sverige har en lång tradition av skattefrihet för allmännyttiga lotterier och ett av syftena med spellagen är att värna överskottet från spel till allmännyttiga ändamål. En spelskatt skulle kraftigt försämra civilsamhällets möjlighet att finansiera sin verksamhet genom lotterier. Många små och medelstora lotterier skulle gå med förlust. [1]

Allmännyttiga lotterier skiljer sig dessutom från övriga aktörer på spelmarknaden. Värdet av vinsterna får uppgå till högst 50 procent av värdet på insatserna i lotteriet [2] och hela överskottet går till allmännyttiga ändamål.  

Kommersiella aktörer betalar en spelskatt på 18 procent av behållningen [3], det vill säga på intäkter efter utbetalda spelvinster. Många nätkasinon har en genomsnittlig RPA (return to player) på 96 procent på sina spelautomater [4]. Det kan jämföras med ett lotteri med 40 procent vinståterbetalning där en betydligt högre andel av intäkterna går till allmännyttiga ändamål. 

[1] Propositionen ”En omreglerad spelmarknad”

[2] Spelförordningen

[3] Lagen om skatt på spel

[4] Exempel: Storspelare.se

Vad finns det för lagar och regler för allmännyttiga lotterier och bingo?

Alla aktörer med licens att bedriva spel i Sverige omfattas av spellagen och spelförordningen. Spelinspektionen utövar tillsyn för att säkerställa att all spelverksamhet är laglig och säker [1] och utfärdar föreskrifter på området.

Spelmarknaden består av en konkurrensutsatt del, en del som är förbehållen spel för allmännyttiga ändamål och en del som är förbehållen staten [2]. Lagstiftningen skiljer sig till viss del mellan de olika delarna. Allmännyttiga lotterier och bingo är undantagna från vissa regler men har samtidigt tydliga begränsningar, exempelvis gällande vinståterbetalningen [3].

Alla stora allmännyttiga lotterier och bingoanordnare följer ”Svenska spelbranschens Riktlinjer för marknadsföring” och ”Etiska riktlinjer för spelansvar” [4].

[1] Om Spelinspektionen

[2] Spellagen (2018:1138)

[3] Spelförordningen

[4] SPER

Vad krävs det för att få en licens för att tillhandahålla allmännyttiga lotterier och bingo?

En licens får endast ges till den som bedöms ha kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten. Det är Spelinspektionen som prövar och beviljar licenser. [1] Undantaget är kommunala registreringslotterier som söks hos kommunen [2].   

Den som tillhandahåller spel måste se till att spelsystem, affärssystem, dragningsutrustning, fysiska lotter och fysiska bingobrickor uppfyller de tekniska kraven. Spelinspektionen kräver en oberoende bedömning av ett ackrediterat organ. [3] Allmännyttiga lotterier och bingo med en omsättning under 30 miljoner kronor kan undantas helt eller delvis från kraven [4]. Lotterier online har inga undantag utan omfattas av motsvarande tekniska krav som kommersiella spelbolag [5].

För att tilldelas en licens behöver den ansökande även kunna uppvisa dokumentation som styrker arbetet med regelefterlevnad. Det handlar exempelvis om arbetet med spelansvar. [6]

Om ansökan avser ett lotteri online krävs det en allmän riskbedömning och rutiner och riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. [7] Det innebär att ett lotteri online har samma krav som ett kommersiellt spelbolag när det gäller riskbedömning, kundkännedom, interna rutiner och utbildning av personal.

[1] Spellagen (2018:1138)

[2] Spelinspektionen: licenser

[3] Spellagen (2018:1138)

[4] Spelinspektionen information om tekniska krav

[5] Spelinspektionens föreskrifter om tekniska krav

[6] Ansökan om licens

[7] Ansökan om licens

Vad finns det för regler för kommunala lotterier?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund har möjlighet att bedriva lotterier inom en kommun utan licens. Lotteriet ska dock registreras hos kommunen, som även kan förena villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas. [1] Värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet. Den kommunala licenser är på 5 år och den totala omsättningen i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp. [2] Om omsättningen på lotteriet överskrids innan licensen på 5 åren är till ända, måste föreningen ansöka om ny licens hos SpelInspektionen. Alternativt vänta till de 5 åren från den kommunala licens passerat för att ansöka på nytt.

[1] Spellagen (2018:1138)

[2] Spelinspektionen om kommunala lotterier

Får allmännyttiga lotterier erbjuda spel på kredit?

Enligt spellagen är det inte tillåtet att erbjuda spel på kredit. Däremot kan Spelinspektionen ge undantag för prenumerationslotterier som säljs mot faktura till förmån för allmännyttiga ändamål. [1] Enligt regeringens bedömning framstår den typen av kredit snarare som ett alternativt betalningssätt. Risken för ett upprepat och oplanerat spelande bedöms som i det närmaste utesluten. Det sammanlagda kreditbeloppet är begränsat till högst 1/40 prisbasbelopp (1432 kronor år 2024). [2]

[1] Spellagen (2018:1138)

[2] Propositionen ”En omreglerad spelmarknad”

Får allmännyttiga lotterier erbjuda bonusar?

Som huvudregel gäller att en licenshavare bara får erbjuda en bonus vid det första speltillfället. Allmännyttiga organisationer är dock undantagna från bonusbegränsningen [1] eftersom deras spel är mindre riskfyllda. Produkterna har låga insatsmöjligheter per lott och låg vinståterbetalning. Det rör sig i de flesta fall om långsamma spel som inte bedöms bidra till ett osunt spelande. [2] 

De allmännyttiga organisationerna har en lång historik av att erbjuda premier och rabatterade lotter vid försäljning av sina produkter. Det finns ingenting som tyder på att de premier som lotterierna har använt sig av har bidragit till ett osunt spelande. Regeringen har därför bedömt att det inte är motiverat med en bonusbegränsning för den typen av spel. [3]

[1] Spellagen (2018:1138)

[2] Propositionen ”En stärkt spelreglering”

[3] Propositionen ”En stärkt spelreglering”

Vad sker det för tillsyn av allmännyttiga lotterier?

Spelinspektionen har tillsyn över alla aktörer med licens att bedriva spel i Sverige. Undantaget är kommunala registreringslotterier där kontroller utförs av kommunen. [1] Spelinspektionen och Konsumentverket har ett gemensamt ansvar för tillsynen av marknadsföring [2].   

Spelinspektionen genomför löpande tillsyn, såväl skrivbordstillsyn som inspektioner [3]. Det sker en omfattande kontroll under ansökningsprocessen och spelsystem, dragningsutrustning, fysiska lotter samt fysiska bingobrickor granskas och certifieras av ett ackrediterat organ. Under licenstiden ställs krav på löpande dokumentation så att Spelinspektionen kan kontrollera lotterierna, exempelvis kontroll av utbetalda vinster. Ett annan exempel på tillsyn är kontrollköp hos ombud för att kontrollera efterlevnad av åldersgränsen [4].

I dagsläget finns inget ackrediterat organ i Sverige utan alla aktörer är tvungna att vända sig till företag utanför landets gränser för att certifiera sina system och rutiner. Det är en utmanande och resurskrävande process för mindre allmännyttiga lotterier med ofta ideella organisationer och kanske begränsad internationell erfarenhet.

[1] Spellagen (2018:1138)

[2] Spelinspektionens och Konsumentverkets ansvar för tillsyn

[3] Spelinspektionens årsredovisning 2022

[4] Spellagen (2018:1138)

Vad är reklamlotterier?

Reklamlotterier är lotterier där deltagarna inte behöver betala någon direkt insats. Dock kan lotten kopplas till t.ex. köp av varor i en butik eller ett inringningsmoment mot en avgift. Det krävs ingen licens för den typen av lotterier. Eftersom reklamlotterier inte omfattas av spellagen sker ingen tillsyn eller kontroll av själva lotteriet och det finns inget skydd för spelaren. [1]

[1] Spelinspektionens information

Vad är lottobetting?

Lottobetting är inget lotteri utan vadhållning på resultatet i officiella lottodragningar, ofta på stora internationella lottodragningar med mycket stora vinstsummor. Spelen har ingen kopplingen till det riktiga lotteriet och det kan finnas andra spelregler och villkor. Vadhållning och lotteri är två olika spelformer där den förstnämnda innebär högre risk för spelproblem. Lottobetting drivs enbart av kommersiella spelbolag där överskottet går till privata intressen.    

Marknaden

Hur mycket omsätter allmännyttiga lotterier i Sverige?

Under 2022 hade spel för allmännyttiga ändamål en nettoomsättning på drygt 3,5 miljarder kronor, det vill säga omsättning minus utbetalda lotterivinster. Under samma period var nettoomsättningen på hela den svenska spelmarknaden 27 miljarder kronor. [1]

[1] Spelinspektionens kvartalsstatistik 2022

Vilka är de största allmännyttiga lotterierna i Sverige?

Det finns i dagsläget ett 50-tal licensinnehavare för allmännyttiga lotterier och runt 250 licensinnehavare för bingo [1]. De största anordnarna av allmännyttiga lotterier är Postkodlotteriet, Folkspel, Miljonlotteriet och Kombispel [2].

[1] Spelinspektionen: sök licenser

[2] Statskontorets utvärdering av omregleringen av spelmarknaden

Vad har SVALO för roll på den svenska spelmarknaden?

Sveriges Allmännyttiga Lotterier (SVALO) är en intresseorganisation som representerar de allmännyttiga lotterierna i Sverige. SVALO arbetar för att förbättra villkoren för allmännyttiga lotterier genom samarbete, påverkan av lagstiftning och opinionsbildning. Organisationen fokuserar även på att främja efterlevnad av regler och erbjuder utbildning och riktlinjer för medlemmarna.

Spelansvar

Kan lotterier leda till spelproblem?

Allt spel om pengar är förenat med en risk för utvecklande av spelproblem, men vissa spelformer är mer riskfyllda än andra [1]. Enligt befolkningsstudien Swelogs är lotterier och nummerspel de minst riskfyllda spelen. Mindre än två procent av befolkningen har problem med lotterier och nummerspel. Det kan jämföras med kasinospel och spelautomater där 17 procent har någon form av spelproblem. [2] Samtalen till Stödlinjen ger samma bild. Hälften av samtalen gäller nätkasino medan mindre än en procent gäller lotterier och bingo. [3]    

Folkhälsomyndigheten har gjort en klassificering över riskpotentialen i olika spel. För att avgöra hur riskabelt ett spel är väger Folkhälsomyndigheten samman sju olika faktorer. Några faktorer som ökar risken är kort tid mellan satsning och resultat, snabb vinstutbetalning, möjlighet att själv bestämma spelsummans storlek, ljud -och ljuseffekter samt hög tillgänglighet i vardagen. Spelautomater, kasinospel och poker är exempel på spel med hög riskpotential. Lotterier bedöms ha låg riskpotential. [4]    

[1] Propositionen ”En stärkt spelreglering”

[2] Befolkningsstudien Swelogs 2021

[3] Stödlinjens årsrapport 2021

[4] Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd ”Vad gör spel riskfyllt”

Vad gör de allmännyttiga lotterierna för att motverka spelproblem

Enligt spellagen har alla aktörer med licens att bedriva spel i Sverige en omsorgsplikt. Spelaren ska skyddas mot överdrivet spelande och få hjälp att minska sitt spelande när det finns anledning till det. [1] Det innebär att alla licensinnehavare behöver vidta olika former av spelansvarsåtgärder [2].

Vissa grundläggande åtgärder återfinns i spellagen. Det är exempelvis förbjudet att tillhandahålla spel och lotterier till personer under 18 år. Vidare finns det krav på att det ska finnas lättillgänglig och relevant information om spelet, exempelvis regler och vinstmöjligheter. Alla licensinnehavare ska även erbjuda ett självtest för att spelaren ska kunna bedöma sitt spelbeteende. Dessutom ska spelare ges möjlighet att stänga av sig från allt spel under en viss tid eller tills vidare. [3] Utöver spellagen ska alla licensinnehavare även följa Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar [4].

Alla stora allmännyttiga lotterier och bingoanordnare följer branschens ”Etiska riktlinjer för spelansvar”. Reglerna utgör ett komplement till spellagstiftningen och innehåller bland annat riktlinjer för hur anställda utbildas i spelansvar. Vid utveckling av nya spel ska det göras en riskbedömning så att eventuella risker för spelmissbruk kan begränsas. [5]

Vid spel online ska spelaren kunna begränsa sitt spelande. Spelaren ska kunna sätta en spelbudget och begränsa inloggningstiden. Licenshavaren ska säkerställa att gränserna inte överskrids. [6] De allmännyttiga lotterierna har satt egna begränsningar för omsättning på fysiska spel och insättningar online som är långt lägre än de statliga och kommersiella aktörernas gränser.   

[1] Spellagen (2018:1138)

[2] Spelinspektionens vägledning om omsorgsplikt

[3] Spellagen (2018:1138)

[4] Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar

[5] Etiska riktlinjer för spelansvar

[6] Spelförordningen

Vad finns det för regler kring marknadsföring och reklam?

Enligt spellagen ska marknadsföring av spel vara måttfull. Den får inte riktas till personer under 18 år eller till spelare som har stängt av sig från spel. [1] All marknadsföring ska vara förenlig med marknadsföringslagen [2]. Vid bedömningen om marknadsföringen är måttfull ska det beaktas hur riskfyllt det aktuella spelet är och i vilken utsträckning marknadsföringen riskerar att nå personer under 18 år. Kraven är därför inte lika höga på allmännyttiga lotterier som generellt sett innebär en låg risk för spelproblem. [3]

Alla stora allmännyttiga lotterier och bingoanordnare följer ”Svenska spelbranschens Riktlinjer för marknadsföring” som är framtagna av Spelbranschens Riksorganisation tillsammans med Branschföreningen för Onlinespel (BOS). Riktlinjerna utgör ett komplement till gällande lagstiftning om marknadsföring och innehåller bland annat regler för sponsring, bonusar och marknadsföring via sociala medier. [4]  

[1] Spellagen (2018:1138)

[2] Spelinspektionen: Frågor och svar om reklam

[3] Propositionen ”En stärkt spelreglering”

[4] Svenska spelbranschens Riktlinjer för marknadsföring

Penningtvätt

Finns det risk för att lotterier och bingo utnyttjas för penningtvätt?

Spelinspektionen bedömer att risken för att lotterier och bingo utnyttjas för penningtvätt är låg då det finns begränsningar i regleringen som gör det omständligt och kostsamt att tvätta pengar genom dessa spelformer [1]. Fysiska lotterier och bingo är därför undantagna från lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism[2].   

Spelinspektionens bedömning baseras bland annat på att lotterier har en låg vinståterbetalning (upp till 50 procent) och låga insatsmöjligheter per lott. Även bingo karaktäriseras av låga insatser och det högsta vinstbeloppet uppgår till max ett prisbasbelopp.[3]

Onlinespel har generellt sätt högre risk att utnyttjas för penningtvätt. Digitala lotterier och nätbingo är därför inte undantagna från lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt Spelinspektionens bedömning är risknivån medel för dessa spelformer. Många andra spel online, så som vadhållning och nätkasino, bedöms ha en hög risk för att utnyttjas för penningtvätt. Den lägre risknivån på allmännyttiga lotterier och bingo beror bland annat på en låg vinståterbetalning och låga insatsmöjligheter per lott. [4]   

[1] Spelinspektionens rapport ”Identifiering och bedömning av risker för penningtvätt på den svenska spelmarknaden”

[2] Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SIFS 2019:2)

[3] Spelinspektionens rapport ”Identifiering och bedömning av risker för penningtvätt på den svenska spelmarknaden”

[4] Spelinspektionens rapport ”Identifiering och bedömning av risker för penningtvätt på den svenska spelmarknaden”

Disclaimer

Informationen baseras på uppgifter som fanns tillgängliga vid publiceringstillfället (mars 2024). Samtliga svar grundar sig på öppna källor så som lagar, föreskrifter, utredningar och rapporter.